dong gop xa hoi

Đóng góp xã hội

Hoạt động kinh doanh không nhằm mục đích chỉ sinh lợi nhuận mà...
Hoạt động kinh doanh không nhằm mục đích chỉ sinh lợi nhuận mà quan trọng là sản xuất ra những sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội, gắn liền với các hoạt động văn hóa, giáo dục. Lợi nhuận là sản phẩm xã hội mang lại như làm kinh tế phải tái đầu tư vào xã hội.
Lời Cam Kết Trách Nhiệm Với Môi Trường tiếp tục thể hiện tinh thần không...
Lời Cam Kết Trách Nhiệm Với Môi Trường tiếp tục thể hiện tinh thần không hề đổi thay của Bridgestone đối với môi trường. Đó chính là đảm bảo một môi trường trong sạch cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tinh thần ấy được bao trùm trên cả ba lĩnh vực trong quá trình bảo vệ môi trường sinh thái và hai chiến lược quan trọng cho sự phát triển.
-Lăn bánh an toàn.
-Lăn bánh an toàn radio.
-Lăn bánh an toàn.
-Lăn bánh an toàn radio.
-Lái xe an toàn.