Bridgestone vi moi truong

Lời cam kết trách nhiệm với môi trường

Lời Cam Kết Trách Nhiệm Với Môi Trường tiếp tục thể hiện tinh thần không hề đổi thay của Bridgestone đối với môi trường. Đó chính là đảm bảo một môi trường trong sạch cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tinh thần ấy được bao trùm trên cả ba lĩnh vực trong quá trình bảo vệ môi trường sinh thái và hai chiến lược quan trọng cho sự phát triển.

Để hòa hợp cùng với thiên nhiên, Bridgestone phát triển và áp dụng các kỹ thuật "giảm thiểu lượng khí thải CO2" nhằm thể hiện sự tôn trọng giá trị của tài nguyên thiên nhiên cũng như chú trọng vào vấn đề khẩn cấp của hiệu ứng nhà kính. Bridgestone còn vạch rõ định hướng của những hoài bão về môi trường song song với việc quyết định tiến tới thực hiện ba tầm nhìn chiến lược về môi trường: Bảo tồn sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu lượng khí carbon nhằm xây dựng một xã hội bền vững.

1. Ba lĩnh vực trong tiến trình bảo vệ môi trường sinh thái bao gồm: "Sản phẩm và dịch vụ" và "Tổ chức hoạt động" là hai yếu tố hoạt động kinh doanh của Bridgestone hiện nay. Bên cạnh những hoạt động kinh doanh, yếu tố "Hoạt động cộng đồng" là một trong những hoạt động chủ yếu của Bridgestone trên toàn thế giới.

2. Hai chiến lược cho sự phát triển nay được xem là nền tảng hỗ trợ các hoạt động của Bridgestone trong ba lĩnh vực thuộc quá trình bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy việc hoàn thiện không ngừng của công ty. Cả hai chiến lược này là "TEAMS" và truyền thông môi trường. (TEAMS: Hệ thống quản lý môi trường tổng thể tiên tiến với sự tham gia của các chi nhánh trên khắp toàn cầu) 1