Báo Cáo Tài Chính 2012 - Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 18.02.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản năm 2012.
(Năm tài chính 2012 – Bắt đầu 01 tháng 01 năm 2012 - Kết thúc vào ngày 31 Tháng 12 năm 2012)

                                                                                                            
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản năm 2012.
 

Người đại diện: Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.
Liên hệ: Satoshi Nakamura, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản - Tài Chính.
Điện thoại:     +81-3-3563-6985
Thị trường niêm yết: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka
Ngày phát thông báo:     03 tháng 03 năm 2013


1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 (Từ 01 tháng 01 năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2012)
                                                                        (Số % thay đổi được so sánh với cùng kỳ năm trước)

 

 

       (Tham khảo) Tổng thu nhập:    Năm 2012 (tháng 1 đến tháng 12, 2012) 277,113 triệu JPY (-%)
     Năm 2011 (tháng 1 đến tháng 12, 2011)      7,395 triệu JPY (-%)


2) Bảng tổng hợp tình trạng tài chính (tháng 1 đến tháng 12 năm 2012)

 

 

 

 

       (Tham khảo) Tổng giá trị tài sản:  Năm 2012   1,374,039 triệu JPY
   Năm 2011   1,130,577 triệu JPY

3) Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2012 (Từ 01 tháng 01, 2012 đến 31 tháng 12, 2012)
                                                                        (Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

       (Không thay đổi so với thông báo trước)
 
Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)

 

 

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):

      Năm 2012              813,102,321 Cổ phiếu
      Năm 2011              813,102,321 Cổ phiếu

 

 

 

 

  1. Số lượng cổ phiếu quỹ

      Năm 2012              30,440,507 Cổ phiếu
      Năm 2011              30,441,046 Cổ phiếu

 

 

 

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:

      Năm 2012              782,661,458 Cổ phiếu
      Năm 2011              782,662,118 Cổ phiếu
 

 

 

(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).