Báo Cáo Tài Chính 3 Quý Đầu Năm 2012 Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 09.11.2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2012, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 3 quý đầu năm 2012.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2012, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 3 quý đầu năm 2012.
 

Người đại diện: Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.
Liên hệ: Satoshi Nakamura, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản-Tài Chính.
Điện thoại: +81-3-3563-6985
Thị trường niêm yết: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka
Ngày phát thông báo: 09 tháng 11 năm 2012.

 

  1. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 quý đầu năm 2012 (Từ 01 tháng 01 năm 2012 đến 30 tháng 09 năm 2012)

(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

 

 

 

(Tham khảo) Tổng thu nhập: Chín tháng đầu năm 2012 (đến tháng 09,2012) 140,782 triệu JPY (-%)
  Chín tháng đầu năm 2011 (đến tháng 09,2011) 10,043 triệu JPY   (-%)


                                                                        

 

 

 

 

  1. Bảng tổng hợp tình trạng tài chính (đến tháng 09 năm 2012)

 

 

(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản Đến 30 tháng 09, 2012 1,243,691 triệu JPY
  Đến 31 tháng 12, 2011 1,130,577 triệu JPY

 


3. Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2012 (Từ 01 tháng 01, 2012 đến 31 tháng 12, 2012)
(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 


(Không thay đổi so với thông báo trước)

 
Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):

 

30 tháng 09, 2012 813,102,321 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2011 813,102,321 Cổ phiếu

 

  1. Số lượng cổ phiếu quỹ

 

30 tháng 09, 2012 30,442,932 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2011 30,441,046 Cổ phiếu

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:

 

3 quý đầu năm (30 tháng 09, 2012) 782,661,718 Cổ phiếu
3 quý đầu năm (30 tháng 09, 2011) 782,662,324 Cổ phiếu

          
(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).