Báo Cáo Tài Chính 3 Quý Đầu Năm 2013 Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 08.11.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 3 quý đầu năm 2013.

 (Năm tài chính 2013 – Bắt đầu 01 tháng 01 năm 2013 - Kết thúc vào ngày 31 Tháng 12 năm 2013)
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 3 quý đầu năm 2013.
 
Người đại diện              :Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.
Liên hệ                            :Satoshi Nakamura, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản -Tài Chính.
Điện thoại                       :+81-3-3563-6985
Thị trường niêm yết     :Tokyo, Nagoya, Fukuoka
Ngày phát thông báo    :8 tháng 11 năm 2013
 
1) Kết quả hoạt động kinh doanh 3 quý đầu năm 2013 (Từ 01 tháng 01 năm 2013 đến 30 tháng 09 năm 2013)
(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)
 
  Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi tức thông thường Lợi nhuận
Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY %
Từ đầu tháng 01/2013 đến cuối tháng 09/2013 2,606,056 17.1 318,928 56.1 310,161 57.6 195,858 69.0
Từ đầu tháng 01/2012 đến cuối tháng 09/2012 2,226,321 (0.4) 204,274 42.5 196,784 51.5 115,871 41.4
(Tham khảo) Tổng thu nhập:                  9 tháng đầu năm (Đến 30 tháng 9, 2013)     347,065 triệu JPY (146.5%)
                   9 tháng đầu năm (Đến 30 tháng 9, 2012)     140,782 triệu JPY (- %)

 

  Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần đã điều chỉnh
  JPY JPY
Từ đầu tháng 01/2013 đến cuối tháng 09/2013 250.19 249.91
Từ đầu tháng 01/2012 đến cuối tháng 09/2012 148.05 147.94


2) Bảng tổng hợp tình trang tài chính (đến cuối tháng 09 năm 2013)

 

 

 

  Tổng tài sản Tài sản ròng Tỉ lệ tổng tài sản trên tổng vốn chủ sở hữu
  Triệu JPY Triệu JPY %
Đến cuối tháng 09, 2013 3,331,356 1,729,391 50.3
Đến cuối tháng 12, 2012 3,039,798 1,417,347 45.2

 

 

(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản    Đến 30 tháng 09, 2013 1,676,179 triệu JPY
  Đến 31 tháng 12, 2012 1,373,021 triệu JPY

 

3) Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2013 (Từ 01 tháng 01, 2013 đến 31 tháng 12, 2013) 

 

(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

 

  Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi tức thông thường Lợi nhuận thuần Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần
Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % JPY
Năm 2013 3,590,000 18.1 400,000 39.9 381,000 33.7 246,000 43.4 314.24
(Không thay đổi so với thông báo trước) 

Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)
1) Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):
30 tháng 09, 2013 813,102,321 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2012 813,102,321 Cổ phiếu
 
2) Số lượng cổ phiếu quỹ
30 tháng 09, 2013 30,161,824 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2012 30,440,507 Cổ phiếu
 
3) Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng kỳ:
3 quý đầu năm 2013 (30 tháng 09, 2013) 782,829,415 Cổ phiếu
3 quý đầu năm 2012 (30 tháng 09, 2012) 782,661,718 Cổ phiếu
 
(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).