Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2012 Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 08.08.2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2012, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2012.
(Năm tài chính 2012 – Bắt đầu 01 tháng 01 năm 2012 - Kết thúc vào ngày 31 Tháng 12 năm 2012)
                                                                                                                   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2012, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2012.
 
Người đại diện: Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.
Liên hệ:      Takehisa Kichise, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản-Tài Chính.
Điện thoại:    +81-3-3563-6985
Thị trường niêm yết: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka
Ngày phát thông báo:   10 tháng 08 năm 2012.
  1. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 (Từ 01 tháng 01 năm 2012 đến 30 tháng 06 năm 2012)
(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

  Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi tức thông thường Lợi nhuận thuần
Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY %
Từ đầu tháng 01/2012 đến cuối tháng 06/2012 1,488,970  2.0 133,785 42.9 128,981 40.4 75,266 39.1
Từ đầu tháng 01/2011 đến cuối tháng 06/2011 1,459,125 5.3 93,628 19.4 91,880 35.2 54,115 21.6

 
(Tham khảo) Tổng thu nhập:    Sáu tháng đầu năm 2012 (đến tháng 06,2012)        96,865 triệu JPY (4.7%)
                                                Sáu tháng đầu năm 2011 (đến tháng 06,2011)         92,526 triệu JPY   (-%)

 

 

 

  Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần đã điều chỉnh
  JPY JPY
Từ đầu tháng 01/2012 đến cuối tháng 06/2012 96.17 96.10
Từ đầu tháng 01/2011 đến cuối tháng 06/2011 69.14 69.11

 

 

 

  1. Bảng tổng hợp tình trạng tài chính (đến tháng 06 năm 2012)

 

 

  Tổng tài sản Tài sản ròng Tỉ lệ tổng tài sản trên tổng vốn chủ sở hữu
  Triệu JPY Triệu JPY %
Đến cuối tháng 06/2012 2,789,105 1,252,557 43.5
Đến cuối tháng 12/2011 2,677,344 1,165,673 42.2

 

 

(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản Đến 30 tháng 06, 2012 1,214,450 triệu JPY
  Đến 31 tháng 12, 2011 1,130,577 triệu JPY

 


3. Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2012 (Từ 01 tháng 01, 2012 đến 31 tháng 12, 2012)
 
(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

 

 

  Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi tức thông thường Lợi nhuận thuần Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần
  Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY
Năm 2012 3,130,000 3.5 287,000 50.0 269,000 50.0 172,000 67.0 219.76

(Không thay đổi so với thông báo trước)
 
Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)

 

 

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):

 

30 tháng 06, 2012 813,102,321 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2011 813,102,321 Cổ phiếu

 

  1. Số lượng cổ phiếu quỹ

 

30 tháng 06, 2012 30,439,447 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2011  30,441,046 Cổ phiếu

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:
6 tháng đầu năm (30 tháng 06,2012) 782,661,812 Cổ phiếu
6 tháng đầu năm (30 tháng 06,2011) 782,662,539 Cổ phiếu


(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).