Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2013 Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 09.08.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản Quý I năm 2013.

 

(Năm tài chính 2013 – Bắt đầu 01 tháng 01 năm 2013 - Kết thúc vào ngày 31 Tháng 12 năm 2013)

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản Quý I năm 2013.
 
Người đại diện:                               Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.
Liên hệ:                                             Satoshi Nakamura, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản-Tài Chính.
Điện thoại:                                       +81-3-3563-6985
Thị trường niêm yết:                     Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka
Ngày phát thông báo:                    10 tháng 05 năm 2013
 
1)      Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (Từ 01 tháng 01 năm 2013 đến 30 tháng 06 năm 2013)
                                                                                                          (Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

(Tham khảo) Tổng thu nhập:            6 tháng đầu năm (Đến 30 tháng 6, 2013)      248,524 triệu JPY (156.6%)
                                                                 6 tháng đầu năm (Đến 30 tháng 6, 2012)      96,865  triệu JPY (4.7%)2)     
Bảng tổng hợp tình trạng tài chính


(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản        Đến 30 tháng 06, 2013       1,598,378 triệu JPY
                                                                    Đến31 tháng 12, 2012      1,373,021 triệu JPY
 

3)       Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2013 (Từ 01 tháng 01, 2013 đến 31 tháng 12, 2013)

                                                                                                          (Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

(Có thay đổi so với thông báo trước)
 
Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)
1)      Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):
30 tháng 06, 2013                                                     813,102,321 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2012                                                     813,102,321 Cổ phiếu
 
2)      Số lượng cổ phiếu quỹ
30 tháng 06, 2013                                                     30,202,462 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2012                                                     30,440,507 Cổ phiếu
 
3)      Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:
Sáu tháng đầu năm 2013                                       782,788,507 Cổ phiếu
Sáu tháng đầu năm 2012                                       782,661,812 Cổ phiếu
 

(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).