Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2012 - Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 29.05.2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2012, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản quý 1 năm 2012.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2012
TẬP ĐOÀN BRIDGESTONE NHẬT BẢN

(Năm tài chính 2012 – Bắt đầu 01 tháng 02 năm 2012 - Kết thúc vào ngày 31 Tháng 12 năm 2012)
                                                                                                                   

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2012, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản quý 1 năm 2012.
 

Người đại diện: Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.
Liên hệ:    Takehisa Kichise, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản-Tài Chính.
Điện thoại:   +81-3-3563-6985
Thị trường niêm yết:  Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka,
Ngày phát thông báo11 tháng 05 năm 2012.

 

  1. Kết quả hoạt động kinh doanh quý năm 2012 (Từ 01 tháng 01 năm 2012 đến 31 tháng 03 năm 2012)

(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

 

 

  Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi tức thông thường Lợi nhuận thuần
Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY %
Từ đầu tháng 01/2012 đến cuối tháng 03/2012 726,245 3.1 63,016 12.8 61,739 9.8 42,203 34.7
Từ đầu tháng 01/2011 đến cuối tháng 03/2011 704,333 6.9 55,868 55.2 56,247 80.3 31,327 77.6

 

 

 

 

Tổng thu nhập: 
Ba tháng đầu năm 2012 (đến tháng 03,2012)
141,547 triệu JPY (97,6%)
  Ba tháng đầu năm 2011 (đến tháng 03,2011) 71,640 triệu JPY   (-%)

               
                                         

 

 

 

 

  Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần đã điều chỉnh
  JPY JPY
Từ đầu tháng 01/2012 đến cuối tháng 03/2012 53.92 53.90
Từ đầu tháng 01/2011 đến cuối tháng 03/2011 40.03 40.02

 

 

 

  1. Bảng tổng hợp tình trạng tài chính (đến tháng 03 năm 2012)

 

 

  Tổng tài sản Tài sản ròng Tỉ lệ tổng tài sản trên tổng vốn chủ sở hữu
  Triệu JPY Triệu JPY %
Đến cuối tháng 03/2012 2,903,741 1,297,166 43.3
Đến cuối tháng 03/2011 2,677,344 1,165,673 42.2

 

 

(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản
Đến 31 tháng 03, 2012
1,258,628 triệu JPY
  Đến 31 tháng 12, 2011    1,130,577 triệu JPY

             
3. Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2012 (Từ 01 tháng 01, 2012 đến 31 tháng 12, 2012)
 
(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

 

 

 

  Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi tức thông thường Lợi nhuận thuần Lợi nhuận thuần trên mỗi cổ phần
  Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY % Triệu JPY
6 tháng đầu năm 2012 1,520,000 4.2 118,000 26.0 110,000 19.7 70,000 29.4 89.44
3,240,000 7.1 269,000 40.6 250,000 39.4 168,000 63.2 214.65

(Không thay đổi so với thông báo trước)
 
Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)

 

 

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):

 

 

31 tháng 03, 2012 813,102,321 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2011 813,102,321 Cổ phiếu

 

 

  1. Số lượng cổ phiếu quỹ

 

 

31 tháng 03, 2012 30,441,596 Cổ phiếu
31 tháng 12, 2011 30,441,046 Cổ phiếu

 

 

  1. Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:

 

 

Quý 1 (31 tháng 03,2012) 782,661,060 Cổ phiếu
Quý 1 (31 tháng 03,2011) 782,662,772 Cổ phiếu

   
(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).