Báo cáo tài chính quý I năm 2013 Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 13.05.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản Quý I năm 2013.

(Năm tài chính 2013 – Bắt đầu 01 tháng 01 năm 2013 - Kết thúc vào ngày 31 Tháng 12 năm 2013)

                                                                                                                   

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản Quý I năm 2013.

 

Người đại diện:                      Giám đốc điều hành – ông Masaaki Tsuya.

Liên hệ:                                     Satoshi Nakamura, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản-Tài Chính.

Điện thoại:                             +81-3-3563-6985

Thị trường niêm yết:             Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka

Ngày phát thông báo:           10 tháng 05 năm 2013

1/ Kết Quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2013 (Từ 01 tháng 01 năm 2013 đến 31 tháng 03 năm 2013)
                                                                                                 (Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)


(Tham khảo) Tổng thu nhập:           3 tháng đầu năm (Đến 31 tháng 3, 2013)     152,151 triệu JPY (7.5%)

                                               3 tháng đầu năm (Đến 31 tháng 3, 2012)     141,547 triệu JPY (97.6%)2/ Bảng tổng hợp tình trạng tài chính (đến cuối tháng 03 năm 2013)

(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản     Đến 31 tháng 03, 2013          1,504,639 triệu JPY

                                                                Đến 31 tháng 12, 2012          1,373,021 triệu JPY

3/ Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2013 (Từ 01 tháng 01, 2013 đến 31 tháng 12, 2013)
                                                                                                      (Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)               (Không thay đổi so với thông báo trước)

               Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)

              1)     Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):

                      31 tháng 03, 2013                                              813,102,321 cổ phiếu

                      31 tháng 12, 2012                                              813,102,321 cổ phiếu

              2)     Số lượng cổ phiếu quỹ:

                      31 tháng 03, 2013                                              30,269,583 cổ phiếu

                      31 tháng 12, 2012                                              30,440,507 cổ phiếu

              3)    Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:

                     Quý đầu năm 2013 (31 tháng 03, 2013)         782,715,140 cổ phiếu

                     Quý đầu năm 2012 (31 tháng 03, 2013)         782,661,060 cổ phiếu
(báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng năm.)