Báo Cáo Tài Chính Sáu Tháng Đầu Năm 2014 Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản

Đăng ngày 13.08.2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2014, Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam đã thông báo chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2014.

Người đại diện: Giám đốc điều hành & Uỷ viên, Chủ tịch hội đồng quản trị – ông Masaaki Tsuya.

Liên hệ:              Satoshi Nakamura, Giám đốc điều hành bộ phận Tài Sản-Tài Chính.

Điện thoại:         +81-3-6836-3100

Thị trường niêm yết: Tokyo, Nagoya, Fukuoka

Ngày phát thông báo: 08 tháng 08 năm 2014

          1. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 (Từ 01 tháng 01 năm 2014 đến 30 tháng 06 năm 2014)

                                                                                        ​(Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)
 (Tham khảo) Tổng thu nhập: 
                   6 tháng đầu năm 2013      248.524  triệu JPY (156,6%)          
                   6 tháng đầu năm 2014      76.663 triệu JPY (69,2%)

          2. Bảng tổng hợp tình trạng tài chính (năm 2014)

                                                

(Tham khảo) Tổng giá trị tài sản:
                           Tính đến 31 tháng 12 năm 2013                      1.805.285 triệu JPY 
                           Tính đến 30 tháng 6 năm 2014                         1.855.784 triệu JPY

          3. Bảng tổng hợp kết quả dự tính năm tài chính 2014  (Từ 01 tháng 01, 2014 đến 31 tháng 12, 2014)

                                                                                         (Số % thay đổi được so sánh cùng kỳ với năm trước)

(Số liệu có thay đổi so với thông báo trước)

Một số thông tin về cổ phần (dành cho cổ phiếu thường)

1. Tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ):

                    30 tháng 06, 2014                                                     813.102.321 Cổ phiếu
                    31 tháng 12, 2013                                                     813.102.321 Cổ phiếu

2. Số lượng cổ phiếu quỹ

                     30 tháng 06, 2014                                                     29.969.911 Cổ phiếu
                     31 tháng 12, 2013                                                     30.115.568 Cổ phiếu

3. Tổng số lượng cổ phiếu thông thường cùng thời kỳ:

        6 tháng đầu năm 2014                                            783.090.292 Cổ phiếu
        6 tháng đầu năm 2013                                            782.788.507 Cổ phiếu

(Báo cáo tài chính sẽ được thường xuyên cập nhật thông tin theo từng quý và năm).

Hết