Lốp dành cho Xe tải

Đoạn đường ngắn và trung bình (dưới 300 cây số)

Lốp phù hợp với xe tải đi đường ngắn và trung bình

Tải đường dài

Đoạn đường dài (trên 300 cây số)