Chính sách bảo mật

Ngày hiệu lực từ 01/07/2023

Bridgestone coi trọng sự riêng tư của bạn. Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi qua trang web này.

Chia Sẻ

Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe

Bridgestone Việt Nam

Tầng 9, Tòa nhà Bảo Việt,

233 đường Đồng Khởi,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT +84 8 3825 6013 / FAX +84 8 3825 6088

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.     GIỚI THIỆU

Trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, chương trình của chúng tôi cho bạn, Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Bridgestone”) có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với vai trò là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu hoặc Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu (được định nghĩa bên dưới) để tạo điều kiện cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó. Bridgestone cam kết tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật và các yêu cầu nghiêm ngặt của Tập đoàn Bridgestone. Do đó, Bridgestone chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”), các thỏa thuận, hợp đồng, cam kết khác (nếu có) giữa bạn và Bridgestone mà bạn đã thể hiện sự đồng ý rõ ràng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, và theo quy định pháp luật.

Bằng việc thể hiện sự đồng ý đối với Chính Sách này thông qua bất kỳ hình thức nào mà pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn đánh dấu vào ô “Đồng ý” trên website hoặc ứng dụng di động của Bridgestone hoặc phản hồi tin nhắn theo hướng dẫn mà Bridgestone gửi cho bạn, bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn đã đọc, hoàn toàn hiểu và tự nguyện chấp nhận tất cả nội dung của Chính Sách này.

2.     ĐỊNH NGHĨA

2.1.         “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm được nêu tại Điều 3 của Chính Sách này.

2.2.         “Thông tin giúp xác định một con người cụ thể” là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

2.3.         “Xử lý dữ liệu cá nhân” trong Chính Sách này có nghĩa là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan đối với dữ liệu cá nhân, hoặc các hành động khác theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm.

2.4.         “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh. Trong Chính Sách này, bạn là chủ thể dữ liệu của các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Bridgestone.

2.5.         “Bên Kiểm Soát Dữ Liệu” là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

2.6.         “Bên Xử Lý Dữ Liệu” là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm Soát Dữ Liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm Soát Dữ Liệu.

2.7.         “Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu” là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

2.8.         “Bên thứ ba” là tổ chức, cá nhân ngoài chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm Soát Dữ Liệu, Bên Xử Lý Dữ Liệu, Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

2.9.         “Nhà phân phối” là bất kỳ nhà phân phối hoặc đại lý nào được Bridgestone ủy quyền cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Bridgestone. Nhà phân phối của đối tác của Bridgestone trong Chính Sách này có cùng ngữ nghĩa.

2.10.      “Đối tác OEM” là các đối tác sản xuất thiết bi gốc của Bridgestone như là các nhà sản xuất ôtô có sử dụng lốp xe Bridgestone để sản xuất ôtô.

2.11.      Các khái niệm khác không được định nghĩa trong Chính Sách này sẽ có nghĩa theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam.

3.     CHÚNG TÔI XỬ LÝ LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO?

Cho các mục đích được nêu tại Điều 4 của Chính Sách này, Bridgestone sẽ xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Bridgestone, bao gồm:

3.1.         Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

a.         Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b.        Ngày, tháng, năm sinh;

c.         Giới tính;

d.        Nơi thường trú; nơi ở hiện tại; địa chỉ liên hệ;

e.         Quốc tịch;

f.         Hình ảnh của cá nhân; bản ghi của hệ thống an ninh (bao gồm bản ghi hình ảnh của bạn từ máy quay giám sát – CCTV) tại các địa điểm của nhà phân phối và văn phòng của Bridgestone nơi mà bạn giao dịch đối với các sản phẩm và dịch vụ của Bridgestone;

g.        Số điện thoại;

h.        Địa chỉ email;

i.          Số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân;

j.          Địa điểm mua sản phẩm của Bridgestone;

k.        Loại xe và biển số xe;

l.          Thông tin về tài khoản số của cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các tài khoản mạng xã hội, tài khoản tin nhắn trực tuyến của bạn như Facebook, Zalo, Viber, Whatsapp;

m.       Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên trang web và ứng dụng của Bridgestone;

n.        Thông tin giao dịch và thông tin được hàm chứa trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và Bridgestone và các dữ liệu liên quan khác về bạn và mối quan hệ giữa bạn và Bridgestone, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh khách hàng (như chữ ký, vân tay, ảnh khuôn mặt, và các đặc điểm sinh trắc học khác), thông tin về hợp đồng, thỏa thuận, cam kết của bạn với Bridgestone;

o.        Cookies của trang web hoặc ứng dụng khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng của Bridgestone; và/hoặc

p.        Các dữ liệu cá nhân khác cần thiết cho việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Bridgestone đến bạn.

3.2.         Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm:

Bất kỳ đặc điểm sinh trắc học nào như vân tay được hàm chứa trong bất kỳ thỏa thuận hoặc trao đổi nào giữa bạn và Bridgestone.

3.3.  Dữ liệu khác:

a.        Thông tin về quá trình mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bạn với Bridgestone và với Nhà phân phối; và

b.       Thông tin khác liên quan đến giao dịch giữa bạn với Bridgestone và Nhà phân phối;

4.     CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO MỤC ĐÍCH GÌ?

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) có thể được xử lý cho một hoặc nhiều mục đích sau:

4.1.         Để cung cấp bảo hành cho các sản phẩm do Bridgestone cung cấp, bất kể thông qua mạng lưới nhà phân phối của Bridgestone,  Đối tác OEM hoặc các nhà phân phối của đối tác này;

4.2.         Để cung cấp dịch vụ khách hàng bao gồm liên hệ với bạn để thu thập phản hồi của bạn về trải nghiệm sản phẩm và cung cấp hỗ trợ hoặc lời khuyên cho khách hàng;

4.3.         Để khảo sát và đánh giá trải nghiệm của bạn liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của Bridgestone và của các bên liên quan khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nhà phân phối của Bridgestone; các đối tác OEM và nhà phân phối của các đối tác này);

4.4.         Để giới thiệu và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của Bridgestone cho bạn;

4.5.         Để thông báo tới bạn các chương trình khuyến mại, ưu đãi, sự kiện, chương trình hoặc các lợi ích khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Bridgestone;

4.6.         Để gửi hoặc cung cấp bất kỳ tin nhắn, thư điện tử, thư từ hoặc các loại thông báo hoặc công bố thông tin khác cho bạn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Bridgestone hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích nào được nêu tại Điều 4 này;

4.7.         Để cung cấp cho bạn các tư vấn, hướng dẫn sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng các sản phẩm của Bridgestone;

4.8.         Để đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo cho bạn về bất kỳ sản phẩm giả mạo, kém chất lượng, khiếm khuyết nào liên quan đến nhãn hiệu Bridgestone, Firestone hoặc các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ khác của Tập đoàn Bridgestone;

4.9.         Để tiếp nhận và xử lý các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường của bạn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Bridgestone cũng như chất lượng dịch vụ của nhân viên, đại lý, mạng lưới nhà phân phối của Bridgestone, đối tác OEM của Bridgestone và các nhà phân phối của đối tác này, đồng thời để giải quyết bất kỳ cuộc điều tra hoặc tranh chấp nào liên quan;

4.10.      Để tiến hành nghiên cứu thị trường liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Bridgestone;

4.11.      Để thực hiện bất kỳ chiến dịch Truyền thông Thương hiệu nào của Bridgestone;

4.12.      Để xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin do bạn cung cấp; để xác nhận hoặc xác thực danh tính của bạn cho bất kỳ mục đích nào được nêu tại Điều 4 này;

4.13.      Để tạo hoặc duy trì bất kỳ tài khoản nào của bạn trên các nền tảng của Bridgestone, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web, ứng dụng, hệ thống của Bridgestone;

4.14.      Để thực hiện và tuân thủ các thỏa thuận và hợp đồng giữa Bridgestone và các bên khác mà bên đó đã đồng ý với Bridgestone về nghĩa vụ bảo mật đối với dữ liệu cá nhân của bạn và cho các mục đích xử lý dữ liệu theo Chính Sách này;

4.15.      Để tạo và cung cấp bất kỳ dữ liệu, báo cáo, số liệu thống kê, phân tích nhằm cải thiện sản phẩm/dịch vụ, hoạt động chăm sóc khách hàng hoặc hoạt động kinh doanh của Bridgestone nói chung;

4.16.      Để thực hiện kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ;

4.17.      Để chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho các nhà tư vấn, nhà cung cấp thuê ngoài, kiểm toán viên, đại lý và bất kỳ bên thứ ba nào của Bridgestone như được nêu chi tiết tại Điều 5, bao gồm cả việc chuyển giao cho các bên thứ ba ở nước ngoài đang cung cấp dịch vụ hoặc hợp tác với Bridgestone vì các mục đích được liệt kê trong Điều 4 này;

4.18.      Để tuân thủ và đáp ứng các chính sách nội bộ của Bridgestone, quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và nước ngoài hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn tiết lộ thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, cho mục đích thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc giải quyết tranh chấp);

4.19.      Để thực hiện bất kỳ việc chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ nào theo bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, cam kết nào giữa bạn và Bridgestone phù hợp với thỏa thuận, hợp đồng, cam kết đó;

4.20.      Để thực hiện bất kỳ hoạt động tái cấu trúc nào của Bridgestone hoặc Tập đoàn Bridgestone, và việc chuyển nhượng bất kỳ hoạt động kinh doanh/tài sản của Bridgestone liên quan đến việc tái cấu trúc đó;

4.21.      Để thực hiện các hành động khác liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của Bridgestone được cung cấp cho bạn;

4.22.      Bản ghi hình ảnh từ máy quay giám sát – CCTV có thể được sử dụng cho các mục đích sau: (i) giám sát các hoạt động tại văn phòng và cơ sở của Bridgestone; (ii) đảm bảo an ninh, an toàn; (iii) giám sát chất lượng/quy trình dịch vụ và chăm sóc khách hàng được các nhà phân phối của Bridgestone cung cấp cho bạn.

4.23.      Hình ảnh cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các hoạt động tiếp thị, thông cáo báo chí, đăng ký giải thưởng và các hoạt động xây dựng thương hiệu tương tự khác của Bridgestone;

4.24.      Để phục vụ các mục đích khác theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định pháp luật hoặc bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, cam kết nào giữa bạn và Bridgestone, hoặc được Bridgestone cho là phù hợp tùy từng thời điểm.

5.     CÁC ĐƠN VỊ NÀO ĐƯỢC THAM GIA XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

Tùy thuộc vào phạm vi dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích xử lý dữ liệu, cách thức xử lý dữ liệu tại Điều 3, 4 và 8 của Chính Sách này, các đơn vị khác ngoài Bridgestone có thể tham gia xử lý cá nhân của bạn gồm (bao gồm cả các bên trong và ngoài nước, trừ trường hợp quy định khác):

5.1.         Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào trong Tập đoàn Bridgestone;

5.2.         Bất kỳ người lao động, người quản lý, đại lý, nhân viên thuê ngoài nào của Bridgestone;

5.3.         Các kiểm toán viên, nhà tư vấn, bên tư vấn pháp lý của Bridgestone;

5.4.         Các nhà phân phối của Bridgestone đang có bất kỳ thỏa thuận hoặc hợp đồng mua bán, thỏa thuận hoặc hợp đồng đại lý được ký với Bridgestone;

5.5.         Các đối tác OEM của Bridgestone và các nhà phân phối của các đối tác này;

5.6.         Các bên cung cấp dịch vụ của Bridgestone trong đó việc chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ đó là cần thiết để Bridgestone vận hành và/hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc cam kết nào của Bridgestone với bạn hoặc cần thiết cho bất kỳ mục đích xử lý dữ liệu nào được nêu tại Điều 4 của Chính Sách này, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ sau: dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ đám mây, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ SMS, dịch vụ tổng đài, dịch vụ email, dịch vụ phân tích thị trường, dịch vụ nghiên cứu hoặc khảo sát thị trường, dịch vụ khuyến mại, dịch vụ quảng cáo và tiếp thị, hoạt động xếp hạng, dịch vụ hành chính, dịch vụ logistics, dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, dịch vụ nhập dữ liệu;

5.7.         Bất kỳ cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài, cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền hoặc bên thứ ba nào mà Bridgestone được phép hoặc được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật của Việt Nam và của bất kỳ quốc gia nào khác;

5.8.         Bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc thực hiện hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng, cam kết nào giữa bạn và Bridgestone và/hoặc nhà phân phối/đại lý của Bridgestone;

5.9.         Bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho Bridgestone theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký với Bridgestone;

5.10.      Bất kỳ bên thứ ba nào được Bridgestone ủy quyền hoặc thuê để quản lý các trang web, ứng dụng, hệ thống và kênh mạng xã hội của Bridgestone;

5.11.      Bất kỳ bên thứ ba nào đã được bạn đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật hoặc bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, cam kết nào giữa bạn và Bridgestone;

5.12.      Bên nhận chuyển giao hoặc bên nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, cam kết nào giữa bạn và Bridgestone phù hợp với thỏa thuận, hợp đồng, cam kết đó;

5.13.      Bên nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh/tài sản nào của Bridgestone liên quan đến bất kỳ việc tái cấu trúc nào của Bridgestone hoặc Tập đoàn Bridgestone;

5.14.      Bất kỳ bên thứ ba nào được Bridgestone ủy quyền hoặc thuê để thực hiện bất kỳ mục đích nào nêu tại Điều 4.

6.     LÀ CHỦ THỂ DỮ LIỆU, BẠN CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Là chủ thể dữ liệu, bạn có những quyền sau:

6.1.         Quyền được biết: bạn được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6.2.         Quyền đồng ý: bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật.

6.3.         Quyền truy cập: bạn được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6.4.         Quyền rút lại sự đồng ý: bạn được quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6.5.         Quyền xóa dữ liệu: bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6.6.         Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: bạn được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6.7.         Quyền cung cấp dữ liệu: bạn được yêu cầu Bridgestone cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp cho Bridgestone, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6.8.         Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

6.9.         Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

6.10.      Quyền tự bảo vệ: bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.

6.11.      Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều quyền của mình bằng cách liên hệ với Bridgestone theo Điều 15 của Chính Sách này. Khi nhận được yêu cầu của bạn, Bridgestone sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ của bạn theo quy trình do pháp luật quy định.

6.12.      Bạn đồng ý và thừa nhận rằng trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, xóa, hủy, hạn chế xử lý dữ liệu, yêu cầu xóa, hủy và/hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc thực hiện các quyền tương tự khác liên quan đến một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn, tùy theo yêu cầu hoặc hành động cụ thể của bạn:

a.         Yêu cầu hoặc hành động của bạn có thể làm ảnh hưởng hoặc thậm chí vô hiệu hóa việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan của Bridgestone cho bạn khi những sản phẩm hoặc dịch vụ này đang được cung cấp trên cơ sở dữ liệu cá nhân của bạn.

b.        Dựa trên yêu cầu hoặc hành động của bạn, Bridgestone có thể quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan nếu việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đó phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân của bạn mà không phải bồi thường hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn;

c.         Bridgestone sẽ thông báo cho bạn về hậu quả, tổn thất và thiệt hại mà yêu cầu hoặc hành động của bạn có thể gây ra khi Bridgestone được thông báo về yêu cầu hoặc hành động của bạn, và Bridgestone sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu; và

d.        Mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn trước ngày yêu cầu hoặc hành động tại Điều này có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng.

7.     LÀ CHỦ THỂ DỮ LIỆU, BẠN CÓ NHỮNG NGHĨA VỤ GÌ?

7.1.         Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;

7.2.         Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

7.3.         Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Bridgestone xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính Sách này;

7.4.         Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

7.5.         Trường hợp bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào (như thông tin của cha mẹ, vợ, chồng, con bạn, và/hoặc của bất kỳ thành viên gia đình nào, và của bất kỳ cá nhân nào khác) cho Bridgestone, bạn cam đoan và đảm bảo rằng:

a.         bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó, hoặc được ủy quyền hợp pháp để thể hiện sự đồng ý thay mặt cho bên thứ ba đó, đối với các nội dung sau: (1) Bridgestone được cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bên thứ ba đó theo Chính Sách này; và (2) Bridgestone là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân đối với các dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích được nêu tại Chính Sách này;

b.        tất cả dữ liệu cá nhân của bên thứ ba đó do bạn cung cấp cho Bridgestone luôn chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh. Bạn phải cập nhật cho Bridgestone khi có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân này càng sớm càng tốt.

7.6.         Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; và

7.7.         Bạn cam đoan và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cho Bridgestone luôn chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh. Bạn phải kịp thời cập nhật cho Bridgestone khi có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn hiểu rằng việc không cập nhật dữ liệu cá nhân cho Bridgestone có thể ảnh hưởng đến việc Bridgestone cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến bạn và Bridgestone không có nghĩa vụ bồi thường cho bạn đối với những ảnh hưởng đó.

8.     CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THỨC NÀO?

8.1.         Bridgestone và bất kỳ bên thứ ba nào xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách này, có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các cách thức hoặc nguồn sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

a.         Thông qua bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa bạn và Bridgestone, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Bridgestone bất kể nguồn mua hàng nào; việc bạn đăng ký để kích hoạt hoặc yêu cầu bảo hành đối với các sản phẩm của Bridgestone; việc bạn ký kết và thực hiện bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc cam kết nào với Bridgestone; việc bạn tham gia vào các cuộc khảo sát, khuyến mại, chương trình, ưu đãi, sự kiện hoặc các biểu mẫu thu thập thông tin khác của Bridgestone; việc bạn gửi bất kỳ câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của Bridgestone;

b.        Thông qua giao tiếp bằng lời nói, bằng phương tiện kỹ thuật số hoặc bằng văn bản của bạn với Bridgestone hoặc nhân viên, nhà phân phối của Bridgestone; các đối tác OEM của Bridgestone hoặc nhà phân phối của các đối tác này hoặc bất kỳ bên nào khác được Bridgestone ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn giao tiếp trực tiếp, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, email;

c.         Thông qua bất kỳ văn bản, tài liệu, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung tương tự nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác được bạn ủy quyền cung cấp cho Bridgestone hoặc nhà phân phối của Bridgestone;

d.        Từ các nhà phân phối, nhà cung cấp, đối tác và các bên thứ ba khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bridgestone;

e.         Từ bất kỳ nguồn nào được công bố rộng rãi, hoặc từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền nào theo quy định của pháp luật;

f.         Thông qua các bản ghi hình ảnh từ máy quay giám sát – CCTV tại văn phòng hoặc cơ sở của Bridgestone hoặc cơ sở của các Nhà phân phối;

g.        Từ mọi phân tích về hoạt động của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Bridgestone;

h.        Thông qua các nguồn của bên thứ ba được bạn đồng ý chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc các nguồn khác được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu;

i.          Thông qua việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng, hệ thống, kênh mạng xã hội và các nền tảng khác của Bridgestone;

j.          Từ bất kỳ hệ thống công nghệ, kỹ thuật số nào của Bridgestone dùng để xử lý dữ liệu;

k.        Từ bất kỳ tương tác nào của bạn với Bridgestone hoặc nhà phân phối của Bridgestone thông qua bất kỳ cách thức hoặc dưới bất kỳ hình thức nào.

8.2.         Sau khi thu thập dữ liệu cá nhân, trong phạm vi mà Bridgestone cho là cần thiết và phù hợp, Bridgestone có thể ghi, phân tích, xác nhận, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy hoặc thực hiện các hoạt động liên quan khác đối với dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu tại Điều 4.

8.3.         Bridgestone có thể xử lý dữ liệu của bạn một cách thủ công, bằng công cụ hoặc thông qua hệ thống công nghệ, trực tuyến hay ngoại tuyến, trực tiếp hay thông qua các bên khác phụ trách một hoặc nhiều hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật.

9.     CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN KHI NÀO?

9.1.         Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu

Bridgestone sẽ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn kể từ lần đầu tiên Bridgestone nhận hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua một hoặc nhiều cách thức hay nguồn được nêu tại Điều 8.1.

9.2.         Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

a.          Bridgestone sẽ kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vào một trong các trường hợp sau:

(i)        Khi bạn yêu cầu Bridgestone kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách này, theo hợp đồng, thỏa thuận, cam kết giữa bạn và Bridgestone, và theo quy định pháp luật;

(ii)      Khi được cho là phù hợp đối với các mục đích tại Điều 4;

(iii)     Khi pháp luật có yêu cầu;

b.         Trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc nhằm lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến bạn nhằm bảo vệ lợi ích của Bridgestone, các công ty và nhân viên khác thuộc Tập đoàn Bridgestone, Bridgestone sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi kết thúc quá trình xử lý dữ liệu.

c.          Khi xóa dữ liệu cá nhân của bạn tại thời điểm kết thúc xử lý dữ liệu, bạn hiểu rằng hậu quả của việc xóa dữ liệu cá nhân của bạn được nêu tại Điều 6.12 ở trên sẽ được áp dụng.

10.  CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO VÀ CÓ NHỮNG RỦI RO NÀO KHI CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU?

10.1.      Bridgestone sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp lý trong khả năng của Bridgestone để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật, các chính sách nội bộ và tiêu chuẩn của Tập đoàn Bridgestone cũng như Chính Sách này. Những biện pháp này có thể bao gồm:

a.          Sử dụng các phương pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu, hệ thống, nền tảng, thiết bị và tài khoản của Bridgestone khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

b.         Thiết lập một quy trình bảo mật nghiêm ngặt để người lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tuân theo;

c.          Tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn và yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ cơ quan có thẩm quyền;

d.         Các biện pháp bảo vệ khác theo yêu cầu của pháp luật.

10.2.      Mặc dù Bridgestone nỗ lực tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn, có những rủi ro tiềm ẩn sau đây khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

a.          Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào tham gia vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách này có thể gây rò rỉ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, thực hiện bất kỳ hành vi trộm cắp, hành vi hủy, xóa, xâm phạm, chỉnh sửa, tiếp cận hoặc sử dụng trái phép;

b.         Cơ sở dữ liệu, hệ thống, nền tảng, thiết bị hoặc tài khoản của Bridgestone có thể bị tấn công mạng dẫn đến nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

10.3.      Trong trường hợp có bất kỳ sự cố hoặc phát hiện bất kỳ vi phạm nào liên quan đến dữ liệu cá nhân (như mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng dữ liệu, các trường hợp bất khả kháng, bất kỳ hành vi vi phạm nào của bên thứ ba), Bridgestone sẽ tiến hành quy trình đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo yêu cầu của quy định pháp luật bao gồm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và nỗ lực hết sức để khắc phục mọi sự cố/vi phạm và/hoặc hạn chế mọi tổn thất, thiệt hại trong khả năng của Bridgestone.

11.  CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Trừ trường hợp quy định pháp luật có yêu cầu khác, Bridgestone sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong cùng khoảng thời gian xử lý dữ liệu được nêu tại Điều 9 của Chính Sách này. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Bridgestone có thể được thực hiện ở dạng văn bản in và dạng kỹ thuật số.

12.  CHÚNG TÔI CÓ CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

Bridgestone luôn nỗ lực đặc biệt trong hạn chế việc dữ liệu cá nhân của bạn bị tiết lộ ra nước ngoài trong quá trình xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, một số phương thức như phần mềm, hệ thống và các bên được giao nhiệm vụ xử lý dữ liệu của bạn thay mặt cho Bridgestone có trụ sở ở nước ngoài. Theo pháp luật Việt Nam, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các phương thức và các bên này có thể được xem là chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài.

Bằng việc đồng ý với Chính Sách này, bạn đồng ý cho phép Bridgestone chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam như đã đề cập ở trên.

13.  CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THẾ NÀO NẾU BẠN DƯỚI 16 TUỔI?

Bridgestone cam kết bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bất kỳ người nào dưới 16 tuổi theo các quy định pháp luật hiện hành.

Nếu bạn dưới 16 tuổi, Bridgestone sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đối với Chính Sách này.

14.  SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH

Bridgestone có thể sửa đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm. Mọi thông báo về việc sửa đổi Chính Sách này sẽ được công bố trên trang web chính thức của Bridgestone (https://www.bridgestone.com.vn/) và/hoặc gửi cho bạn thông qua các phương thức khác mà pháp luật cho phép để bạn được biết và đồng ý với các nội dung sửa đổi. Tất cả nội dung không được sửa đổi sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực và được áp dụng như khi bạn đồng ý ban đầu.

15.  THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Bridgestone theo thông tin sau:

Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam

Đường dây nóng chăm sóc khách hàng: 1900 54 54 68

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: bridgestone.vietnam@bridgestone.com

Theo các quy định pháp luật và Chính Sách này, Bridgestone sẽ giải quyết các vấn đề, thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt trong thời gian hợp lý.