QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ

Quy tắc ứng xử này được phát triển với sứ mệnh và cam kết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp "Cách chúng tôi phục vụ" của Bridgestone và những nền tảng trong tâm trí và nhằm cung cấp hướng dẫn thực tiễn để giải quyết những vấn đề đạo đức. Các nguyên tắc và kỳ vọng trong bộ Quy tắc ứng xử này không chỉ áp dụng cho toàn thể nhân viên Bridgestone trên toàn cầu, mà còn là những kỳ vọng của chúng tôi đối với nhà cung cấp và nhà thầu. Bằng việc học hỏi và tuân thủ các nguyên tắc trong Quy tắc ứng xử, Bridgestone tiếp tục có được niềm tin của khách hàng và cộng đồng, cũng như luôn tự hào về Tập đoàn và đồng nghiệp trên toàn cầu.

Quy tắc ứng xử của Bridgestone