GIẢI ĐUA XE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BRIDGESTONE WORLD SOLAR CHALLENGE

Chứng minh năng lượng mặt trời là một nguyên liệu thay thế sạch và khả thi cho ngành công nghiệp dịch chuyển.

Với sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên hữu hạn như nhiên liệu hóa thạch, việc bảo vệ môi trường của chúng ta cần các giải pháp sáng tạo khai thác năng lượng tái tạo để giữ cho thế giới vận động - và với chi phí thấp hơn cho các thế hệ tương lai.

Là sự kiện chạy bằng năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới, Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) có vai trò đặc biệt để thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo thay thế, giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn tài nguyên không tái tạo. Những thành công tiến bộ trong những năm qua là minh chứng cho khả năng tồn tại của năng lượng mặt trời trong ngành công nghiệp dịch chuyển. 

BWSC là minh chứng xác thực cho cách thức tận dụng các khía cạnh khác nhau của sự dịch chuyển trong tương lai, đồng thời bảo tồn các nguồn tài nguyên hữu hạn. Điều này thách thức các quy chuẩn hiện tại và chứng minh tiềm năng của các công nghệ dịch chuyển bền vững mang tính đột phá. Lightyear One – phương tiện hoạt động bằng năng lượng mặt trời với tầm hoạt động xa nhất là thành quả từ BWSC, minh chứng cho khả năng thay thế của nguồn năng lượng mặt trời. 

Bằng cách thu hút sự chú ý và khuếch đại thông điệp về nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo sạch, Bridgestone ủng hộ lời kêu gọi các giải pháp sáng tạo giải quyết vấn đề khan hiếm năng lượng trên hành tinh của chúng ta.